Pravidlá

 

I. PODMIENKY ÚČASTI
1.) Podujatia Hriňovská stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

 

2.) Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že sa na miesto prezentácie dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Hriňovskej stovke a organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby. Ďalej je podmienkou, že neplnoletý účastník bude mať po celú dobu trvania jeho účasti na Hriňovskej stovke plnoletý sprievod (osobu, ktorá bude uvedená v súhlase rodiča/zákonného zástupcu a ktorá pôjde spolu s neplnoletým účastníkom).

3.) Podujatia Hriňovská stovka sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá uhradila účastnícky príspevok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke Hriňovskej stovky (dokončená registrácia). Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovania (zamietnutia) registrácie.

 

4.) Organizátor podujatia Hriňovská stovka všetkým účastníkom podujatia dôrazne odporúča absolvovať pred podujatím Hriňovská stovka lekársku prehliadku, najmä v prípade, ak účastník prekonal infekčné ochorenie (angína, chrípka atď.) za obdobie posledných 6 až 8 týždňov pred štartom podujatia Hriňovská stovka.

 

5.) Organizátor podujatia Hriňovská stovka všetkým účastníkom podujatia odporúča uzavrieť vhodný druh poistenia na čas konania podujatia Hriňovská stovka.
 
6.) Účasť na podujatí Hriňovská stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 
7.) Maximálny počet účastníkov je 200.
 
8.) Výška štartovného poplatku pre podujatie Hriňovská stovka je 35 € za osobu (40 EUR v prípade požiadavky na prezentáciu účastníka v sobotu 20. júna 2020 ráno).
 
9.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní prihlášky na Hriňovskú stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Viac informácii sa nachádza v sekcii Registrácia.
 
10.) Pred štartom v Hriňovej je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu (itinerár), štartovné číslo, čip a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka podujatia Hriňovská stovka (kliknite na ikonu PDF):


II. POVINNÁ VÝBAVA ÚČASTNÍKA
1.) Každý účastník podujatia Hriňovská stovka musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase (pozri bod IV. 7. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.
 
2.) Súčasťou povinnej výbavy je:
- 1 ks izotermická fólia
- Čelová lampa s novými batériami
- Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
- Mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Hriňovskej stovky, alebo GPS s nahraným priebehom trasy (zdroj napr. tu)
- Reflexná vesta alebo reflexné pásky
- Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L
- Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)
- Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
- Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (poskytne organizátor Hriňovskej stovky)

3.) Kontrola povinnej výbavy môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.
 

III. PRIEBEH PODUJATIA
1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 19. júna 2020  v budove Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 23.00 hod. V sobotu 20. júna 2020 bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 05.40 hod. (sobotnú prezentáciu je potrebné nahlásiť v registračnom formulári).


2.) Štart Hriňovskej stovky je spoločný z Podpolianskeho námestia v Hriňovej v sobotu 20. júna 2020 o 06.00 hod.
 
3.) Trasa Hriňovskej stovky je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

4.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

5.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.
 
6.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.
 
7.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).
 
8.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

9.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.
 
10.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).


IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST
1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom kontrolnej karty (itinerára). Na trase podujatia bude umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolnej karty značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (účastník priloží čip k čítačke na kontrolnom stanovišti resp. dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj značky klieští z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.
 
3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (29 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Informácie). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Hriňovskej stovky.
 
5.) Pri jednom alebo viac chýbajúcich zápisoch z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) nasleduje diskvalifikácia účastníka (DSQ).

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Hriňovskej stovky.
 
7.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

8.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
9.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.
 
10.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
11.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.
 
12.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 21. júna 2020 12.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.
 

V. OCHRANA PRÍRODY
1.) .) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Hriňovskej stovky.
 
2.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.


VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Hriňovská stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.