top of page

Pravidlá

I. PODMIENKY ÚČASTI


1.) Podujatia Hriňovská stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

2.) Podujatia Hriňovská stovka sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorá uhradila účastnícky príspevok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do zoznamu registrovaných účastníkov s dokončenou registráciou (odkaz na zoznam je na webovej stránke Hriňovskej stovky). Registrácia priamo na mieste prezentácie / štartu podujatia nie je možná.

3.) Poplatok za štart jedného účastníka je 56
 EUR. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Hriňovská stovka v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Hriňovská stovka v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník poduajtia Hriňovská stovka opakovane prihlásiť.

Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Hriňovská stovka. Štartovné sa v prípade storna účasti neprenáša sa na ďalší ročník podujatia Hriňovská stovka.

4.) Zľavy na základe ITRA Performance Index (kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 56 EUR. V prípade, že spĺňate podmienku zľavy na štartovné na základe vášho ITRA Performance Index (General), označte príslušné pole v registračnom formulári.

5.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Hriňovská stovka je treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 16 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Hriňovská stovka bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com pred 31. augustom 2023 20.00 hod. (pre vrátenie štartovného je treba uviesť číslo účtu vo forme IBAN).


6.) Organizátori podujatia Hriňovská stovka si vyhradzujú právo neakceptovania (zamietnutia) registrácie.

7.) Účasť na podujatí Hriňovská stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

8.) Organizátori podujatia Hriňovská stovka všetkým účastníkom podujatia odporúčajú uzavrieť vhodný druh poistenia na čas konania podujatia Hriňovská stovka.

9.) Organizátori podujatia Hriňovská stovka všetkým účastníkom podujatia dôrazne odporúčajú absolvovať pred podujatím Hriňovská stovka individuálnu lekársku prehliadku.
 
10.) Celkový limit počtu účastníkov pre podujatie Hriňovská stovka 2023 je 222
. Po naplnení tohto počtu účastníkov bude spustená registrácia náhradníkov.
 
11.) Pred štartom v Hriňovej je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu, štartovné číslo a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný
dokument Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia platný pre Hriňovskú stovku 2023.

II. KATEGÓRIE


Muži
Ženy

Muži 50+ (veková kategória účastníkov s vekom 50 rokov a viac)

Ženy 50+ (veková kategória účastníkov s vekom 50 rokov a viac)


III. POVINNÁ VÝBAVA ÚČASTNÍKA


1.) Každý účastník podujatia Hriňovská stovka musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase (pozri časť V. bod 9. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.
 
2.) Súčasťou povinnej výbavy je:
- 1 ks izotermická
fólia
- Čelová lampa s novými batériami resp. plne nabitá

- Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
- GPS / hodinky / mobil (v prípade použitia mobilu pre navigáciu je povinná power banka) s nahranou trasou
 Hriňovskej stovky (GPX)
- Reflexná vesta alebo reflexné pásky
- Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L (minimálne 0,5 L vody na štarte)
- Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)
- Doklad totožnosti (občiansky preukaz)

- Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (poskytne organizátor Hriňovskej stovky)

3.) Kontrola povinnej výbavy môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.
 

IV. PRIEBEH PODUJATIA


1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 8. septembra 2023 v areáli Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 22.30 hod. V sobotu 9. septembra 2023 bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 05.40 hod. Na prezentáciu je potrebné sa dostaviť osobne (nie je možné si nechať vyzdvihnúť štartovné číslo inou osobou).

2.) Počas prezentácie bude možné odovzdať organizátorom veci (batožinu) určené na uskladnenie v mieste cieľa. Tieto veci musia byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka. Dropbagy pre K4 Kokava nad Rimavicou sa budú odovzdávať počas prezentácie (areál základnej školy na Školskej ulici) na vyhradenom mieste. Dropbag musí byť zreteľne označený štartovým číslom účastníka (na prezentácii budú k dispozícii štítky na dropbagy).

3.) Štart Hriňovskej stovky je spoločný (pokiaľ organizátori podujatia neoznámia inak) z Podpolianskeho námestia v Hriňovej v sobotu 9. septembra 2023 o 06.00 hod.

4.) Časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Hriňovej) je 29 hodín od štartu, t.j. do 10. septembra 2023 do 11.00 hod.

 

5.) Trasa Hriňovskej stovky je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

 

6.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

 

7.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

8.) V záujme zabezpečenia rovných podmienok pre absolvovanie pretekov Hriňovská stovka pre všetkých účastníkov na týchto pretekoch so 114 km dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. "paceri"). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).
 
9.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.
 
10.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).
 
11.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

 

12.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorom podujatia.
 
13.) Organizátori podujatia si vyhradzujú právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

 

V. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST
 

1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom kontrolnej karty. Na trase podujatia bude umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.

 

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolnej karty značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj značky klieští z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.
 
3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (29 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Informácie). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

 

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Hriňovskej stovky.
 
5.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) rozhodujú o penalizácii/diskvalifikácii organizátori podujatia. V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.

 

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Hriňovskej stovky. V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.

 

7.) Využitie sprievodného bežca alebo bežcov (tzv. "paceri") nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu účastníka. Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora). V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.
 
8.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a d
obrovoľníkov a ďalších účastníkov podujatia, odmietnutie kontroly povinnej výbavy (pred štartom alebo počas podujatia) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ). Toto pravidlo sa vzťahuje nielen na trvanie pretekov od štartu do príchodu do cieľa, ale aj na prezentáciu účastníkov pred štartom a cieľ pretekov. V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.

 

9.) Chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ). V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.

 

10.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.

 

11.) Strata kontrolnej karty má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ). V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.
 
12.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.
 
13.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
14.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátormi podujatia. V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.
 
15.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 10.
septembra 2023 12.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.
 

VI. OCHRANA PRÍRODY

 

1.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Hriňovskej stovky.
 
2.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

 

VII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Hriňovská stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

bottom of page