Pravidlá

 

I. PODMIENKY ÚČASTI
1.) Podmienkou pre účasť je, že všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

 

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť písomnými potvrdeniami (očkovací certifikát) o nasledovných skutočnostiach - pozrite body a) - c) (aj pri uplatnení takýchto výnimiek Vás prosíme o ohľaduplnosť a odporúčame dôrazne  aj negatívny test):

a) osoba  bola  zaočkovaná  druhou  dávkou  mRNA  vakcíny  proti  ochoreniu  COVID-19  a  od  tejto  udalosti uplynulo viac ako 14 dní

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19  a  od  tejto  udalosti uplynulo viac ako 4 týždne

c) osoba  je  viac  ako  14  dní  po  1.  dávke  očkovania  proti  ochoreniu  COVID-19  (mRNA  alebo  vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Dňa 10.06.2021 došlo k vydaniu vyhlášky ÚVZ SR č. 216/2021, ktorá tieto výnimky z preukázania sa negatívnym testom (doby od získania

výsledku testu sa nemenia) pre hromadné podujatia stanovila pre osoby:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu  COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19,

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti  ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

2.) Podujatia Hriňovská stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

3.) Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že sa na miesto prezentácie dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Hriňovskej stovke a organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby. Ďalej je podmienkou, že neplnoletý účastník bude mať po celú dobu trvania jeho účasti na Hriňovskej stovke plnoletý sprievod (osobu, ktorá bude uvedená v súhlase rodiča/zákonného zástupcu a ktorá pôjde spolu s neplnoletým účastníkom).

4.) Podujatia Hriňovská stovka sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá uhradila účastnícky príspevok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke Hriňovskej stovky (dokončená registrácia). Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovania (zamietnutia) registrácie.

5.) Organizátor podujatia Hriňovská stovka všetkým účastníkom podujatia dôrazne odporúča absolvovať pred podujatím Hriňovská stovka lekársku prehliadku, najmä v prípade, ak účastník prekonal infekčné ochorenie (angína, chrípka atď.) za obdobie posledných 6 až 8 týždňov pred štartom podujatia Hriňovská stovka.

6.) Organizátor podujatia Hriňovská stovka všetkým účastníkom podujatia odporúča uzavrieť vhodný druh poistenia na čas konania podujatia Hriňovská stovka.
 
7.) Účasť na podujatí Hriňovská stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 
8.) Maximálny počet účastníkov je 100 (minimum 70 dokončených registrácii).
 
9.) Výška štartovného poplatku pre podujatie Hriňovská stovka je 35 € za osobu.
 
10.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní prihlášky na Hriňovskú stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu hrinovska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Viac informácii sa nachádza v sekcii Registrácia.
 
11.) Pred štartom v Hriňovej je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu (itinerár), štartovné číslo a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka podujatia Hriňovská stovka (kliknite na ikonu PDF):


II. POVINNÁ VÝBAVA ÚČASTNÍKA
1.) Každý účastník podujatia Hriňovská stovka musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase (pozri bod IV. 7. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.
 
2.) Súčasťou povinnej výbavy je:
- 1 ks izotermická fólia
- Čelová lampa s novými batériami
- Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
- Mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Hriňovskej stovky, alebo GPS s nahraným priebehom trasy (zdroj napr. tu)
- Reflexná vesta alebo reflexné pásky

- Rúško alebo respirátor
- Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L
- Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)
- Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
- Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (poskytne organizátor Hriňovskej stovky)

3.) Kontrola povinnej výbavy môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.
 

III. PRIEBEH PODUJATIA
1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 18. júna 2021  v areáli Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 22.30 hod. V sobotu 19. júna 2021 bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 05.40 hod.


2.) Štart Hriňovskej stovky je spoločný z Podpolianskeho námestia v Hriňovej v sobotu 19. júna 2021 o 06.00 hod.


3.) Trasa Hriňovskej stovky je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

4.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

5.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.
 
6.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.
 
7.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).
 
8.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

9.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.
 
10.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).


IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST
1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom kontrolnej karty (itinerára). Na trase podujatia bude umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolnej karty značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (účastník priloží čip k čítačke na kontrolnom stanovišti resp. dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj značky klieští z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.
 
3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (29 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Informácie). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Hriňovskej stovky.
 
5.) Pri jednom alebo viac chýbajúcich zápisoch z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) nasleduje diskvalifikácia účastníka (DSQ).

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Hriňovskej stovky.
 
7.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

8.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
9.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.
 
10.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
11.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.
 
12.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 20. júna 2021 12.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.
 

V. OCHRANA PRÍRODY
1.) .) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Hriňovskej stovky.
 
2.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.


VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Hriňovská stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

DOPLNOK

PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19

 

Upozorňujeme, že Protokol pre prevenciu COVID-19 a všetky súvisiace infomácie na tejto stránke budeme priebežne dopĺňať podľa vývinu pandemickej situácie a aktuálnych nariadení a opatrení na Slovensku.

 

Každý účastník Hriňovskej stovky je počas celého trvania podujatia od vstupu na miesto prezentácie až do opustenia priestoru cieľa dodržiavať pokyny a nariadenia organizátorov podujatia Hriňovská stovka súvisiace s opatreniami proti COVID-19.
 

Organizátori podujatia Hriňovská stovka si vyhradzujú právo diskvalifikovať účastníka, ktorý tieto pokyny a nariadenia nebude dodržiavať.

PRED PODUJATÍM

Každý účastník dostane tu zverejnené informácie (PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19) prostredníctvom odkazu v informačnom e-mailu zaslaného na adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári.

Okrem informačného e-mailu si prosím prečítajte aj aktuálne znenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Účastníci zo zahraničia sú povinní sa pred cestou na Slovensko uistiť, že aktuálna situácia a nariadenia platné v ich krajine, ako aj na Slovensku, neznemožňujú ich vstup na územie Slovenska a účasť na podujatí.


PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV V HRIŇOVEJ

​Prezentácia účastníkov Hriňovskej stovky sa koná v piatok 18. júna 2021 v areáli Základnej školy na Školskej ulici v Hriňovej (18.00 – 22.30 hod.) a v sobotu 19. júna 2021 na tom istom mieste (04.45 – 05.40 hod.). Vstup do vyhradených priestorov budovy Základnej školy na Školskej ulici v Hriňovej nie je pre účastníkov možný.

Počas celej doby zotrvania v priestore, kde prebieha prezentácia účastníkov, je každý účastník povinný mať prekryté horné dýchacie cesty (použiť rúško).

Pred vstupom do priestoru, kde prebieha prezentácia účastníkov, je každý účastník povinný vydezinfikovať si ruky.

Prístup do priestoru prezentácie bude regulovaný organizátormi.

V priestore prezentácie účastníkov nie je dovolené zdržiavať sa osobám mimo účastníkov podujatia, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a osôb na podujatí pomáhajúcich.

Počas prezentácie dodržujte 2-metrové odstupy.

Zákaz podávania rúk.

Počas prezentácie odovzdá každý účastník vopred vyplnené podpísané tlačivo "Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Hriňovská stovka 2021, V tomto tlačive podpisom potvrdzuje, že si nie je vedomý(á), že by som bol v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou, že on,  ani  žiaden  z  jeho  rodinných  príslušníkov nemá  žiadne  chorobné  príznaky  ochorenia  COVID-19 (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.), že nie je v karanténe a že nebol(a) pozitívne testovaný(á) na ochorenie COVID-19. Zároveň prehlasuje,  že  si  je  vedomý(á)  právnych  následkov  plynúcich  z  uvedenia  nepravdivých  údajov  v tomto dokumente (tlačive),  najmä toho,  že  svojim  konaním  môže  naplniť  niektorú  zo  skutkových  podstát trestných činov  ohrozujúcich  život  a zdravie  (§  163  a  §  164  Trestného  zákona  –  Šírenie  nebezpečnej  nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).


ŠTART Z PODPOLIANSKEHO NÁMESTIA V HRIŇOVEJ (SOBOTA 19. JÚNA 2021)

Účastníci sú povinní v dobe od príchodu na námestie Baníkov v Handlovej až do doby štartu (06.00 hod.) dodržiavať 2-metrové odstupy. Vzhľadom k veľkosti priestoru na námestí žiadame účastníkov, aby sa v dobe čakania na štart rozptýlili na jeho ploche a mali nasadené rúška.

Zákaz podávania rúk.


POČAS PRETEKOV

Počas pretekov (od vyššie uvedeného miesta až po cieľ s výnimkou občerstvovacích staníc) nosenie rúšok nie je povinné.

Počas pohybu na trase dodržujte odstup od ostatných bežcov. Snažte sa zamedziť behu v závese za iným účastníkom resp. vytváraniu "vláčikov" či väčších skupín (nebežte v skupinách väčších ako dve osoby).

Pri predbiehaní iných účastníkov dodržujte odstup minimálne 1 meter. Pred predbehnutím iných účastníkov ich vopred na to upozornite.

Zákaz podávania rúk.

Pľutie a smrkanie: iba vo vzdialenosti 10 metrov od iného účastníka resp. od chodníka, ktorým vedie trasa.

Paceri (srievodní bežci) nie sú na Hriňovskej stovke povolení (pravidlo je aj nezávislé od situácie s COVID-19).

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie, strata čuchu alebo chuti, bolesť hrdla) je osoba povinná ihneď opustiť miesto hromadného podujatia, informovať svojho lekára a organizátorov pretekov (telefonicky).


OBČERSTVOVACIE STANICE A KONTROLNÉ STANOVIŠTIA

Zákaz vstupu do priestoru občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť osobám mimo účastníkov podujatia, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a osôb na podujatí pomáhajúcich.

Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba pri obsadených kontrolných stanovištiach (avšak nie priamo v priestore občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť).

Zákaz zdržiavanie sa fanúšikov / supportu v priestore občerstvovacích staníc / kontrolných stanovíšť.

Pred vstupom do priestoru občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa je každý účastník povinný vydezinfikovať si ruky.

Pred vstupom do priestoru občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa odporúčame každému účastníkovi nasadiť si rúško.

Pobyt v priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa obmedzte na nevyhnutné minimum času.

Počas pobytu v priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa dodržujte 2-metrový odstup od ostatných účastníkov.

Nápoje na občerstvovacích staniciach vydávajú (nalievajú) účastníkom podujatia dobrovoľníci do nastavených pohárov / fliaš (je nutné zamedziť kontaktu zdrojov nápojov a fliaš / pohárov účastníkov).

Je prísne zakázané piť z priamo z fliaš s nápojmi nachádzajúcich sa na občerstvovacích staniciach.

Účastníci podujatia si berú občerstvenie tak, aby sa dotýkali iba tých kúskov, ktoré si berú.

Zákaz podávania rúk.

V priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa nie je dovolené pľuť alebo smrkať (min. 10 metrov vzdialenosť).

Vstup účastníkov do priestorov domu kultúry na K7 Málinec a klubu dôchodcov na K8 Dobroč nie je povolený.


CIEĽ

Pri príchode do cieľa sú účastníci povinní vydezinfikovať si ruky.

Počas pobytu v priestore cieľa (vonkajšie priestory) odporúčame účastníkom použitie rúško.

Pri vstupe do budovy zázemia cieľa (
tolatety) a počas pobytu v nej sú účastníci povinní nosiť rúško.

Počas vyhlásenia víťazov (odovzdanie cien) sú prítomní účastníci povinní mať nasadené rúško.

 

Do budovy zázemia cieľa nemajú počas podujatia povolený vstup osoby okrem účastníkov Hriňovskej stovky, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a zdravotníkov.


Pri vstupe do budovy zázemia cieľa sú účastníci povinní vydezinfikovať si ruky.


V priestore cieľa dodržujte 2-metrový odstup od ostatných účastníkov a dobrovoľníkov.
 

Nápoje v cieli vydávajú (nalievajú) účastníkom podujatia dobrovoľníci.
 

Je prísne zakázané piť priamo z fliaš nachádzajúcich sa v cieli .
 

Prosíme účastníkov, aby si svoje poháre s nápojmi označili v cieli pripravenými fixkami (menom).